เครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขวัญชัย สงวนพงษ์อุตสาหกรรม
2นาง สุกาญจน์ดา สายคำวงษ์อุตสาหกรรม
3นาย เกียรติชาย เกตุแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ก้องภพ สมจิตต์ปวส.
2นาย ชินุพัฒน์ ประทุมแดงปวส.
3นาย ธนกร เหล็กม่วงปวส.
4นาย สมประสงค์ มูลโสมปวส.
5นาย ศิริชัย คงขาวปวส.
6นางสาว สุพิชชา อำพาพันธ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1 ประชากรและกลุ่มที่ประกอบอาชีพค้าขายอาหารอีสาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ในเขตจังหวัดชลบุรี 5 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจเครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1 ในภาพรวมการทดสอบ 5 ครัง ที่ปริมาณข้าวต่างกัน การคั่วได้ 5 ครั้ง การปั่นได้ 5 ครั้ง ข้าวคั่วสุกและละเอียดทั้ง 5 ครั้งและจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1 ในภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.48

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถคั่วข้าวขั้วได้ 60-140 กรัมควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง สามารถคั่วและปั่นข้าวคั่วได้ในเครื่องเดียว
ได้เครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1 สามารถนำไปใช้ได้จริง เครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1 ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้ตามที่กำหมด ผู้ใช้เครื่องทำข้าวคั่ว 2 IN 1 มีความพึงพอใจต่อการทำและปั่นข้าวคั่ว ผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารอีสานนำผลผลิตของข้าวคั่วไปใช้ประกอบได้