ระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
2นาย สุรพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม
3นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
4นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เจนณิตา วิสารวงศ์ปวส.
2นาย ศิวกร แก่นแก้วปวส.
3นาย สรวิศ แก่นแก้วปวส.
4นาย อนุวัฒน์ สอนธรรมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการทดลองและวิจัยครั้งนี้ผู้ทดลองมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยผ่าน IoT 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของการทำงานระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน IoT 3. เพื่อหาความพึงพอใจของการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน IoT ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ชุมชนต้นโพธิ์ ซอยวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 5 ครอบครัว ผลการทดลองและการวิจัย ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.23 ทั้งนี้หัวข้อสิ่งประดิษฐ์สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ( = 4.6, S.D. = 0.54) รองลงมาคือความปลอดภัยของอุปกรณ์เมื่อใช้งาน ( = 4, S.D. = 0.70) และทนทานต่อการใช้งาน ( = 4, S.D. = 0.70) โดยหัวข้อการประเมินมีค่าน้อยที่สุดคือส่งการแจ้งเตือนได้ตามที่กำหนด ( = 3.2, S.D. = 0.83)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบแจ้งเตือนและป้องกันด้านภัยต่างๆภายในบ้าน โดยแจ้งเตือนผ่านการโทร การส่งข้อความในไลน์ การครอบคุมภายในชุมชน
1.ใช้ในการแจ้งเตือนภัยภายในด้านต่างๆภายในบ้านและชุมชน
2.มีระบบป้องกันโดยให้คนในชุมชนช่วยป้องกันและระบบที่ช่วยในการป้องกัน