เสาน้ำเกลือเดินตามผู้ป่วย

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสานํ้าเกลือเดินตามผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินคู่กับเสานํ้าเกลือที่มีนํ้าหนักพอสมควรทำให้ยากลำบากการเดินเป็นอย่างมากเราจึงคิดค้นเสานํ้าเกลือเดินตามผู้ป่วยที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติทำให้เสานํ้าเกลือสามารถเดินตามผู้ป่วยได้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้และได้สอบถามความพึงพอใจประสิทธิภาพของเสาน้ำเกลือเดินตามผู้ป่วย สามารถใช้งานได้ตรงตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ คือ สามารถเดินตามผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการใช้เสาน้ำเกลือเดินตามผู้ป่วยโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยค่าเฉลี่ย = 4.20 , S.D. = 0.70 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เสานํ้าเกลือเดินตามผู้ป่วย สามารถช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดินได้ โดยเสานํ้าเกลือจะเดินตามโดยใช้โทรศัพพ์มือถือควบคุมได้
1 สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเดินไม่ลำบากไม่ต้องลากเสาน้ำเกลือ
2 ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องออกแรงในเคลื่อนย้ายเสาน้ำเกลือ
3 สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอยู่ลำพังคนเดียวได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
2นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
4นางสาว เมธาพร บางพิทักษ์อุตสาหกรรม
5นาย สุรพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตรีวิทย์ สมเจริญทรัพย์ปวส.
2นาย โชควันชัย พรหมมาปวส.
3นาย ประทีป จันทร์ฉายปวส.
4นางสาว กัญญาภัทร ปุยพวงปวส.
5นาย อธิราช ประเสริฐศักดิ์ปวส.
6นางสาว สุภมาศ เกิดฤทธิ์ปวส.
7นาย ปัณณวัฒน์ น้ำทรัพย์ปวส.