อุปกรณ์บำบัดข้อนิ้วมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชระ อ่ำเจริญอุตสาหกรรม
2นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจรอุตสาหกรรม
3นาย ภาษิต ภู่ประสงค์อุตสาหกรรม
4นาย ปรีชา มดแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุจิกร คำขาวปวช.
2นางสาว ชลธิชา ศรีสุขปวช.
3นาย กิตติศักดิ์ อัตถากรปวช.
4นาย ชัยฤทธิ์ ช่อจำปีปวส.
5นางสาว พรนภา แก้วสัมฤทธิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการแพทย์หรือทางด้ายกายภาพบำบัด มีอุปกรณ์ที่คอยทำการรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติ ผู้ประดิษฐ์จึงได้มีแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์บำบัดข้อนิ้วมือขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานในส่วนของข้อนิ้วมือได้เป็นปกติและเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านข้อนิ้วมือชาหรืออ่อนแรง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านข้อนิ้วมือ
1. ช่วยให้ข้อนิ้วมือสามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. ลดอาการข้อนิ้วมือชาหรืออ่อนแรง
3. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นประสบการณ์และทดสอบความรู้ที่เรียนมา