ภูษาบุบผาชาติ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ภูษาบุบผาชาติ เป็นการนำผ้าทอคูบัวมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่า โดยได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ของไทยในวรรณคดีหลากหลายชนิดที่มีความสวยงามและมีความหมายที่ดี รวมถึงคุณค่าทางสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ หรือบำรุงร่างกาย หากได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ ง ภูษาบุบผาชาติ สร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่เหมือนจริง จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน ภูษาบุบผาชาติผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้จากวรรณคดีไทย โดยประดิษฐ์จากผ้าทอคูบัวและผ้าชนิดอื่นประกอบกัน ประดิษฐ์ดอกไม้หลากหลายชนิด และนำมาจัดวางบนกรอบกระจก ในลักษณะรวมดอกไม้หลากหลายชนิด และแยกชนิดของดอกไม้ รวมทั้งข้อมูลของดอกไม้แต่ละชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะสามมิติ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของประณีตศิลป์
สนับสนุนการนำผ้าทอคูบัวมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าทอเป็นการเพิ่มช่องการจัดจำหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัทร์ธมาศ รัตนไพฑูรย์คหกรรม
2นาง กานติมา ปรักมานนท์คหกรรม
3นางสาว พจนีย์ เกตุทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สมจิตร วรรณชะนะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนพร ทองประเสริฐปวช.
2นางสาว กุสุมา มณีอ่อนปวช.
3นางสาว ภารดี หนูพรหมปวช.
4นางสาว เกดสรา เกิดช่วงปวช.
5นางสาว พรรวษา จินดาสอนปวช.
6นางสาว พรทิชา บุญนิยมปวช.
7นางสาว นภัสวรรณ จันทร์แพงปวช.
8นางสาว ศิรินทรา เข็มพับปวช.
9นางสาว ปภาวรินท์ กัณฑศรีวิกรมปวส.