กระเป๋าเขียนแบบขนาดพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
2นาง ศิรารัตน์ พรหมสิทธิพรศิลปกรรม
3นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
4นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
5นาย ทูล อนุสนธิศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สาละวิน คำผิวปวช.
2นาย สรศักดิ์ วัฒนกิจเวชสกุลปวช.
3นาย คณิดพล อุมาปวช.
4นาย ทวีศักดิ์ นุ้ยเเท่นปวช.
5นาย วรพล ไชยโสปวช.
6นางสาว ธัญญาสิริ แย้มเจิมปวช.
7นางสาว รังสิมา ฉัตรเงินปวช.
8นาย อัศม์เดช ประภาสิริผลปวช.
9นางสาว สุภิญญา เจริญเขตปวช.
10นางสาว กฤติกา พะประโคนปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานในการจัดทำโครงการกระเป๋าเขียนแบบขนาดพกพา ทำให้สมาชิกกลุ่มได้ช่วยกันสืบค้นหาข้อมูล และปฏิบัติเป็นรูปเล่มโครงงาน เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาวิธีการ เทคนิค และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยสามารถนำข้อมูลที่ค้นคว้า มาจัดทำเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พกพาได้ ใช้เขียนแบบได้ในสถานที่ที่ต้องการ
พกพาสะดวก เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเขียนเเบบได้ครบ