กระเป๋าเขียนแบบขนาดพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
2นาง ศิรารัตน์ พรหมสิทธิพรศิลปกรรม
3นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
4นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
5นาย ทูล อนุสนธิศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สาละวิน คำผิวปวช.
2นาย สรศักดิ์ วัฒนกิจเวชสกุลปวช.
3นาย คณิดพล อุมาปวช.
4นาย ทวีศักดิ์ นุ้ยเเท่นปวช.
5นาย วรพล ไชยโสปวช.
6นางสาว ธัญญาสิริ แย้มเจิมปวช.
7นาย อัศม์เดช ประภาสิริผลปวช.
8นางสาว สุภิญญา เจริญเขตปวช.
9นางสาว กฤติกา พะประโคนปวช.
10นางสาว ธนพร ทรงกลดรัตน์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเขียนแบบขนาดพกพา2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเขียนแบบขนาดพกพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 15 คน ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ ความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ โดยการนำหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเขียนแบบขนาดพกพา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พกพาได้ ใช้เขียนแบบได้ในสถานที่ที่ต้องการ
พกพาสะดวก เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเขียนเเบบได้ครบ