ปุ๋ยหมักพืชสมบูรณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตที่ของปุ๋ยหมักตลอดระยะเวลาการหมักมูลหมูโดยการเก็บตัวอย่างวันที่ 0 3 7 14 21 28 35 42 49 63 77 91 และ 105 วัน ผลการศึกษาพบว่าปุ๋ยหมักมูลหมูสามารถแบ่งระยะเวลาการหมักเป็นสามระยะคือ 1)ระยะเริ่มผสมระยะ (วันที่ 0) 2)ระยะอุณหภูมิสูง (วันที่ 1-34) 3)ระยะสุดท้ายของการเกิดปฏิกิริยา (วันที่ 35 เป็นต้นไป) เมื่อนำปุ๋ยหมักมูลหมูในวันที่ 35 วันที่ 77 และวันที่ 105 ไปทำการทดสอบกับแปลงไร่อ้อยพบว่าการใส่ปุ๋ยหมักมูลหมูในวันที่ 77 ส่งผลต่อคุณภาพของความสูงและขนาดลำต้นอ้อยดีที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
- ปุ๋ยหมักพืชสมบูรณ์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักมูลหมูร่วมกับวัสดุอินทรีย์ ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม
- มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนำไปใช้และปรับปรุงสูตรปุ๋ยหมักที่สามารถนำไปผลิตเองได้
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
2นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
3นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
4นางสาว อาภาพร คำสาระภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กุลธิดา เลขนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันจิรา เกิดหนองสังข์ปวช.
2นางสาว ปาลิดา อนุจันทร์ปวช.
3นางสาว ภัทรวดี ลิ้มเฮงปวช.
4นางสาว นิภาภรณ์ แจ้งจิตปวส.
5นางสาว กรวรรณ สมบูรณ์ปวส.