น้ำซอสหมักเนื้อนุ่มจากสัมปะรด

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สับปะรดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งนอกจากขายแบบสดแล้วยัง สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่เนื่องจากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ปลูกง่ายและสามารถพบได้ทุกภาคและให้ผล ผลติกเกื่อบทั้งปี ดังนั้น จึงได้นำสับปะรดมาแปรรูปเป็นน้ำซอสหมักเนื้อหมูนุ่มเพื่อเป็นการศึกษาการผลิตน้ำซอสและความพึงพอใจ ต่อผู้บริโภคที่มีต่อน้ำซอสหมักเนื้อหมูนุ่ม เพราะในปัจจุบันมีสารป่นเปื่อนในอาหารมากจึงส่งผลให้ต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นน้ำซอสที่ทำจากเนื้อสับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมี และไม่มีผลต่อสุขภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้ และส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งสับปะรดมีคุณประโยชน์ทางด้านวิตามินซีด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธัญลักษณ์ เอกสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปาลิกา ปริศนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ศุภวรรณ คุ้มเดชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนาวลี แก้วกัณหาปวส.
2นางสาว สุกัญญา พิลาดปวส.
3นางสาว สุธิดา ปัญญาโสปวส.
4นางสาว รัชนก บุญคำปวส.
5นางสาว มุกมณี และยาปวส.
6นางสาว เกศทิพ แถลงกลางปวส.
7นางสาว คุณัญญา สิงห์ขรปวส.
8นางสาว อรุณี เจริญมนต์ปวส.
9นางสาว เพชรไพลิน สุวรรณมงคลปวส.
10นางสาว มิ่งกมล สุขสวัสดิ์ปวส.