เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยแจ้งเตือนผ่าน Line Application

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยแจ้งเตือนผ่าน Line Application ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและชดเชยความทุพลภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในการสื่อสารขอความช่วยเหลือต่างๆไปยังผู้ดูแลให้ทราบความต้องการของผู้ป่วย โดยเครื่องใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Node MCU ESP8266 ควบคุมการทำงานและมีปุ่มกดจำนวน 3 ปุ่ม ให้ผู้ป่วยเลือกกดตามความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือคือ ปุ่มฉุกเฉิน ปุ่มต้องการอาหาร/น้ำ และปุ่มต้องการเข้าห้องน้ำ โดยจะเครื่องจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนขอผู้ดูแล ผ่าน line Application ซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าที่ได้ทดลองใช้เครื่องพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยแจ้งเตือนผ่าน Line Application มีปุ่มกดจำนวน 3 ปุ่ม คือ ปุ่มฉุกเฉิน ปุ่มต้องการอาหาร/น้ำ และปุ่มต้องการเข้าห้องน้ำ โดยเมื่อกดปุ่มจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน line Application บนสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลทันทีที่กดปุ่ม
ช่วยเหลือและชดเชยความทุพลภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในการขอความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพิกา ยอดดีอุตสาหกรรม
2นาย จารึก จารุมิตรอุตสาหกรรม
3นางสาว สุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์สามัญ
4นาย ธีรศักดิ์ พลิ้งวงค์อุตสาหกรรม
5นาย วัชรพงษ์ ฤทธิประเสริฐอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาสกร มั่งคงปวช.
2นาย สุรเชษฐ์ สง่างามปวช.
3นางสาว วราพร สอนสะอาดปวช.
4นางสาว ธิดา นิลจรัสปวช.
5นาย ศุภิชัย ศรีวิชัยปวช.
6นาย สุรยุทธ สุขเสนปวช.
7นางสาว สิริวรรณ แตงไทยปวช.
8นางสาว อนดา ขุนทองปวช.
9นาย ศิริชัย โสมชัยปวช.
10นาย วรุต ภู่ระย้าปวช.