รถตรวจการณ์ภานในบ้านควบคุมด้วย smartphone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รณชัย เขียวชอุ่มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อมรเทพ ล้อมเวียงปวช.
2นาย มงคลชัย นวลอ่อนปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์นี้เสนอการพัฒนาระบบควบคุมรถถ่ายวีดีโอผ่านอุปกรณ์ทำงานด้วย Smartphone เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน เป็กการนำเทคโนโลยีในปัจจุบนั ที่มีการใช้งานอย่างแพ่รหลาย ซึ่งมีความสะดวกและจำเป็นในชีวิตประจำวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำ เอาเทคโนโลยีทางด้านนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสำรวจภายในบ้านเมือไม่มีใครอยู่ โดยการใช้ Smartphoneให้สามารถควบคุมรถบังคับวิทยุได้ ในขณะเดียวกันจะทำการติดตั้งกล้องไว้ภายในรถบังคับด้วย โดยมีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถบังคับผ่านทาง Smartphone โดยอาศัยการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่สามารถควบคุมที่ไหนก็ได้ในโลก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถบังคับควบคุม ด้วย Smartphone ที่สามารถบังคับที่ไหนก็ได้ในโลก ที่มีสัญญาณ Internet และยังสามารถดูภาพแบบ Real Time ได้อีกด้วย
สามารถตรวจสอบ ติดตามความเคลื่อนไหนภายในบ้านได้เมือไม่มีใครอยู่ผ่านทาง Smartphone