เครื่องทำฝามะพร้าวน้ำหอม

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องทำฝามะพร้าวน้ำหอม เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำฝามะพร้าวเผา เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า หรือก่อนเข้ากระบวนการแปรรูปมะพร้าวต่างๆ เป็นต้น หลักการทำงานของเครื่อง จะใช้ดอกโฮลซอว์(Hole saw) ติดอยู่กับมอเตอร์ ซึ่งติดตั้งอยู่บนชุดจับผลมะพร้าว เมื่อชุดดอกโฮลซอว์เคลื่อนที่ถึงผลมะพร้าวจะทำร่องฝามะพร้าวที่จะเปิดเพื่อง่ายต่อการผ่าผลมะพร้าว โดยตัวเครื่องสามารถทำฝามะพร้าวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 -7.5 เซนติเมตร และมีชุดเจาะทำรูสำหรับใส่หลอดเพื่อดื่มน้ำมะพร้าวขนาด 2 เซนติเมตร เครื่องทำฝามะพร้าวน้ำหอมมีขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร เครื่องทำฝามะพร้าวช่วยเพิ่มความสวยงามและมูลค่าให้กับมะพร้าว รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการเปิดฝามะพร้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-แท่นเครื่องมีขนาด40x40xุ80 ซม.(กว้างxยาวxสูง)
-ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220 VAC 50Hz.
-ได้ออกแบบและสร้างเครื่องทำฝามะพร้าวน้ำหอม
-ได้ศึกษาหลักการทำงานเครื่องทำฝามะพร้าวน้ำหอม
-เพิ่มความสวยงามและมูลค่าให้กับลูกมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เผด็จ เสือทิมอุตสาหกรรม
2นางสาว อรทัย เกตุแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ภิรมย์ ทองตันอุตสาหกรรม
4นางสาว พนัชกร เพิ่มวัฒนาสามัญ
5นางสาว กรณิการ์ ศรีอิ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนโชติ สุวรรณกำจรปวช.
2นาย กฤษดา ดันมีแก้วปวช.
3นาย เอกราช อานามนารถปวช.
4นาย ธีร์สมิธ ด้วงแห้วปวช.
5นาย กิติศักดิ์ ภูหอมปวช.
6นาย จิตติกรณ์ จิตตะสิริปวช.
7นาย สิรภพ ปะภังกรปวช.