งานไม้แกะสลัก ใต้ร่มพระบารมี

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานไม้แกะสลัก ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับความต้องการของตลาด และ เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ งานไม้แกะสลักใต้ร่มพระบารมี โดย ประชากร คือ จำนวนนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้แกะสลัก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ งานไม้แกะสลักใต้ร่มพระบารมี สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นงานไม้แกะสลัก เป็นงานฝีมือ ที่มีความละเอียด และสวยงาม
1. เป็นงานศิลปกรรม ทำจากวัสดุที่หาได้ไม่ยาก
2. มีกรรมวิธีทำที่พื้นๆ โดยการแกะสลักด้วยมือเป็นหลักและใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้น
3. ได้ผลิตภัณฑ์จากงานไม้แกะสลัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชริดา ตันฮกสามัญ
2นาย ธวัช เกิดศรีสุขสามัญ
3นาย ธนาวัฒน์ ใจอารีย์อุตสาหกรรม
4นาย ศุภณัฐ รอดไพบูลย์สามัญ
5นางสาว วัชรี ศิริมัญจาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชยา พณิชยางกูรปวช.
2นาย อภิสิทธิ์ ก๊กลิ้มปวส.
3นาย อนุสรณ์ พุฒทองคำปวส.
4นาย อดุลย์ เชยวุฒิปวส.
5นาย ศราวุฒิ ตู้สิมมาปวส.
6นาย เปรมจิตร ทองงามปวส.
7นาย วิชิต พรหมมินทร์ปวส.
8นาย สมบัติ เล่าตงปวส.