น้ำนมข้าวโพดไรซ์เบอร์รี่ 3 in 1

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการบริโภคเครื่องดืื่มเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป้นและสำคัญสำหรับทุกคนที่รักสุขภาพ ซึ่งจะเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ซึ่งในข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และงาดำ มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายซึ่งล้วนเป็นส่ิ่งร่างกายคนเราต้องการทั้งสิ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำนมข้าวโพดไรซ์เบอร์รี่ 3 in1 เป็นการนำน้ำข้าวโพดข้าวเหนียว น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ และน้ำงาดำ มาร่วมกับ ทำให้เกิดเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งช่วยในการบำรุงสายดา บำรุงผิวพรรณ ป้องกันโรคมะเร็ง บำรุงโลหิต ห้องกันโรคหัวใจ
เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพที่หลากหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัตนาภรณ์ จันทนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุชิน อ้วนอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นารีรัตน์ เพียช่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วันวิสา ชำนาญสวนสามัญ
5นาง ศิรินทร์ทิพย์ ทองบุราณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วงศ์เดือน พรมเทาปวส.
2นางสาว แสงเดือน เอื้อเฟื้อปวส.
3นางสาว ศิริกาญจน์ อินทรชิตปวส.
4นางสาว อินทร์ธิรา อินสระปวส.
5นางสาว สมัชญา ยังจิตรปวส.
6นางสาว มณีกานต์ จุ้ยสวัสดิ์ปวส.
7นางสาว พรนิภา อุตสาปวส.
8นางสาว นิศากร เนื่องจากน่วมปวส.
9นางสาว นัยนา เค้าแดนปวส.
10นางสาว ณัฐริกา บุญจันดาปวส.