เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยอาศัยหลักการทำงานของเซ็นเซอร์จะทำการตรวจจับความชื้นในดินทุกๆ 5 วินาที และจำทำการส่งค่าไปที่บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ หากความชื้นดินมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจะทำการให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ จนกว่าจะดินจะมีความชื้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและเมื่อถึงเวลาให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพระบบจะควบคุมจำทำการสั่งปิดเปิดระบบให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจะทำการตรวจจับความชื้นทุกๆ 5 วินาที
สามารถใช้งานได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถควบคุมเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ แอปพลิเคชัน Blynk ในการควบคุมและมีระบบให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวีภาพ
สามารถใช้งานได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจะช่วยอำนวยความสะดวกสะบายกับผู้ใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒากร ศรีอักเศษอุตสาหกรรม
2นางสาว เผ่าพิมล กมลวิบูลย์สามัญ
3นาง ไสว ระดมบุญอุตสาหกรรม
4นางสาว ภิญญาพัชญ์ จันทร์ขาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ประวิน เพลิศแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพันธ์ คามจังหารปวช.
2นาย ธนากร จองบุดดีปวช.
3นางสาว ปวีณา บาตดีปวช.
4นางสาว นุชนาฏ ศรีลาราชปวช.
5นางสาว สุกามาศ คำรินทร์ปวช.
6นางสาว กรชนก ไชยวุฒิปวช.
7นาย ชัยชิต ชาวโยธาปวช.
8นาย ไกรวิชญ์ ระดมบุญปวช.
9นางสาว เสาวภา ศรีผูยปวช.
10นาย ภานุพงษ์ มนตรีเสาปวช.