ผงปรุงรสแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง น้ำค้าง แสงประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัญญารัตน์ มิงอรุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วาสนา พิมพาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว สุจิตรา ตรีรัตนนุกูลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นาย นพพร ก๊กเฮงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาดา ล้วนสุคนธ์ปวช.
2นางสาว ปาณัติดา ดีเกิดปวช.
3นางสาว มัลลิกา โพธิสอนปวช.
4นางสาว ณัฏฐ์นิษา ปุณยาจิตสกุลปวช.
5นางสาว สุจิตรา ดวงแก้วปวช.
6นาย ปรีชา พวงจันทร์ปวช.
7นางสาว ชลิตา วงษ์หวังจันทร์ปวช.
8นางสาว ปัทมาวรรณ เค้าดีปวช.
9นางสาว พาณิภัค สว่างนภาลัยปวส.
10นางสาว กรพินธุ์ วัฒนศิริปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผงปรุงรสแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้ พริกแห้ง หอมแดง ใบชะพู ใบแมงลัก มาล้างทำความสะอาดแล้วนำมาปั่นผสมกันให้ละเอียดซึ่งเรียกว่า เครื่องแกง แล้วนำมาผสมกับน้ำใบย่านาง และน้ำปลาร้าปรุงรส หลังจากนั้นนำไปตั้งไฟให้เดือด นำไปอบให้แห้งและนำมาบดให้ละเอียด จะได้ผงแกงเห็ดที่ลักษณะผง สีเขียวอ่อน สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทันทีเพียงแค่ละลายในน้ำเดือด และใส่ผักลงไป การศึกษาปริมาณการใช้ผงแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูปที่เหมาะสมในการผลิตเป็นแกงเห็ดต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พบว่าผู้ทดสอบชิมยอมรับที่ระดับ 30 กรัมโดยใช้น้ำ 700 มล.และผัก20 กรัม มากที่สุด และพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผงปรุงรสแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูปในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผงปรุงรสแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูป มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ น้ำใบหญ้านาง น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก ตะไคร้ หัวหอม พริก เกลือ อื่นๆ และมีวิธีการทำสำหรับประทาน ขนาด30 กรัม ต่อน้ำ 700 มล.
ผงปรุงรสแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูป เป็นตัวช่วยในการประกอบแกงเห็ด ลดขั้นตอนการทำการเห็ดได้เป็นอย่างดี