กระถางผ้าซีเมนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วีนัส โฉมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อาทิตยานันท์ ยุระยาตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ศรพัชญ์ชนม์ ทับจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อังสณา เขียวดำสามัญ
5นางสาว อมรัตน์ กองยอดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรพิณ แสนบุตรวงค์ปวช.
2นางสาว ชาริณี เรืองดีปวช.
3นางสาว พรพรรณ ทาพารักษ์ปวส.
4นางสาว วิภาพร สีนวมปวส.
5นาย กรรชัย เกตุแก้วปวส.
6นางสาว ณัฐกานต์ มงคลสังข์ปวส.
7นางสาว อรอนงค์ จันทาทองปวส.
8นางสาว ปัทมา พุ่มโพธิ์ทองปวส.
9นางสาว ศุภาชีณีย์ ขวัญบุญจันทร์ปวส.
10นางสาว เกสร กุมาลีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การออกแบบผลิตภัณฑ์กระถางผ้าซีเมนต์สำหรับประดับตกแต่ง ซึ่งอาศัยองค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสวยงามเป็นการผสมผสานเทคนิคการสานผืนผ้าให้มีความแข็งแรงทนทานด้วยการนำซีเมนต์มาผสมกับการสานให้มีรูปร่างที่สวยงามและมีความแข็งแรง ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน เหมาะสมที่จะนำไปใช้ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์กระถางผ้าซีเมนต์ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีรูปทรงหลากหลาย, มีความสวยงาม ผสมผสานงานหัตถศิลป์ด้านจักรสาน, มีความประณีต, มีความแปลกใหม่ มีความแข็งแรงทนทาน และมีน้ำหนักเบา
สามาถใช้ตกแต่งภายในและภายนอกอาคารได้, สามารถใช้ใส่ดอกไม้ประดับได้, สามารถใช้ใส่ของให้เป็นระเบียบได้ และสามารถใช้ตกแต่งสวนได้