เครื่องบดพลาสติกขนาดเล็ก

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่วนหนึ่งจากการใช้พลาสติกแบบไม่เห็นคุณค่าและทิ้งให้เป็นขยะ ส่งผลแต่ละประเทศต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อกำจัดขยะ โดยใช้เครื่องจักรกำจัดขยะพลาสติกเพื่อลดมลภาวะ แต่ยังมีส่วนใหญ่ที่ลดต้นทุนในการกำจัดขยะพลาสติกโดยการ ฝังกลบและเผา ด้วยเหตุนี้คณะจัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำเครื่องบดพลาสติกเพื่อการหมุนเวียนรีไซเคิล แปรรูปผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ โดยทั่วไปเครื่องบดที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมีราคาแพง คณะจัดทำจึงใช้หลักการวิจัยสร้างเป็นเครื่องบดขนาดเล็ก ราคาถูก ประชาชนสามารถมีไว้ติดบ้านหรือนำไปประกอบอาชีพขนาดครัวเรือน บดพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่านำไปขายโรงงานฉีดพลาสติกในราคาที่สูงขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เหมาะแก่การบดพลาสติกจำพวกขวดพลาสติกขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ได้ดี ประสิทธิภาพกำลังการผลิต 40-60 กก./ชม.
สามารถย่อยพลาสติกให้มีขนาดเล็ก นำไปรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าการขายได้มากกว่าขวดพลาสติกที่ไม่แปรรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารักษ์ วงศ์อนุสรณ์อุตสาหกรรม
2จ.ส.อ. จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์อุตสาหกรรม
3นาย ภิญโญ บัวศรีอุตสาหกรรม
4นาย กฤษณพงศ์ กองเลิศอุตสาหกรรม
5นาย สุชน ฤทธิโคตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวกร เดชาโชติธนกุลปวช.
2นาย สณศพงศ์ วีตระกูลปวช.
3นาย ภูริ อรุณพงษ์ปวช.
4นาย สุกัลย์ ป้องบุญจันทร์ปวช.
5นาย ธนาวุฒิ นุน้อยปวช.
6นาย กิตติพงศ์ ใจตรงปวช.
7นาย ศราวุธ สระพิมายปวช.
8นาย สวิตต์ มันตาพันธ์ปวช.
9นางสาว หทัยกาญจน์ ตุ่นน้อยปวส.
10นางสาว นัศริน อินเดียปวส.