รถตัดหญ้าไร้มลพิษ Electric lawnmower

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถตัดหญ้าไร้มลพิษลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มทักษะในการทำงานที่ดี ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของแบตเตอรี่ในวิชางานวิจัยชิ้นนี้และให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถตัดหญ้าไร้มลพิษใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ สามารถใช้ตัดหญ้าได้ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ต่อการชาร์ทเก็บประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง ใช้เวลาในการชาร์ทเก็บประจุแบบชาร์ทช้าโดยใช้เวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมงคิดเป็นเงินประมาณ 10 บาทต่อการชาร์ทเก็บประจุ 1 ครั้ง การใช้ตัดหญ้าขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะตัดว่ามีความหนาของหญ้ามากน้อยเพียงใด ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นและช่วยลดภาวะโลกร้อนเพื่อช่วยลดการเกิดปรากฏการเรือนกระจกจากการเผาไหม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวัฒน์ โยมญาติอุตสาหกรรม
2นาย ธีรพันธ์ สุขสบายอุตสาหกรรม
3นาย ศุภชัย ชิณเดชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญารัตน์ คงศรีปวช.
2นางสาว ภิญญาพัชญ์ กำเนิดกลางปวช.
3นางสาว เสาวนีย์ ติงชาติปวช.