พานขมาประยุกต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วารุณี สมศรีโยคหกรรม
2นาง เกษร ครองยุทธพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วงศ์เดือน สีดาเดชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อุไร หัสรินทร์ลูกจ้างทั่วไป
5นาย ศตวรรณ แพงศรีคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุมิตรา กฤษคมปวส.
2นางสาว เรฬุกา คนเล็กปวส.
3นางสาว พรวิภา เบ็ญจกุลปวส.
4นางสาว พรวิภา เบ็ญจกุลปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พานในรูปแบบคริสตัล2.เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าออแกนซ่ามาใช้ทดแทน ใบตอง ดอกไม้ กลีบดอกไม้ ขอบเขตการวิจัย ผลิตภัณฑ์พานขมาประยุกต์ ในรูปแบบของคริสตัล และผ้าออแกนซ่า เป็นงานฝีมือ นำไปใช้ได้หลายโอกาสและชิ้นงานสามารถเก็บไว้ได้นาน คงทน สามารถผลิตเพื่อจำหน่วยได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ “พานขมาประยุกต์” ในรายข้อที่ระดับมากที่สุดได้แก่ ข้อ 1 สิ่งประดิษฐ์มีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.65 ข้อ 5 ความประณีต มีค่าเฉลี่ย 4.63 และข้อ 7 ขนาด รูปร่างเหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.60 ตามลำดับและระดับมากได้แก่ ข้อ 4 วัสดุที่นำมาทำสิ่งประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 4.49 ข้อ 6 ความน่าสนใจของสิ่งประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 4.47 ข้อ 2 การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ย 4.45 และข้อ 3 ความทนทานของสิ่งประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 4.29 ตามลำดับ และในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อพานขมาประยุกต์ที่ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.53

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถใช้ร่วมพิธีในวันสำคัญต่างๆ ได้ 2. สามารถผลิต เพื่อจำหน่วยได้
1.เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พานขมา2. มีความคงทน เก็บไว้ได้นาน ควบคุมรูปทรงได้ดีกว่า3. สามารถใช้ในพิธีวันสำคัญต่างๆ ได้4. สามารถผลิตเพื่อจำหน่วยได้