กัทลี รังไหม ลีลาศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

รังไหม เป็นวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากการทอผ้าไหม รังไหมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เพราะคุณสมบัติที่มีอย่างมากมาย คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือ ความเหนียว และะยืดหยุ่น สามารถนำมาพับขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆได้ดี ใบตองสดได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการนำมาประดิษฐ์ผลงานต่างๆเนื่องจากมีความเหนียว และขึ้นรูปได้ดี แต่ใบตองมีอายุการใช้งานน้อย และไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีแนวคิดนำรังไหมมาพับเป็นกลีบ และจัดเป็นพานพุ่มแทนใบตอง ซึ่งสามารถเก็บรักษาผลงานอันทรงคุณค่า ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พุ่มรังไหม เป็นสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ คือ รังไหม โดยนำรังไหมมาพับเป็นกลีบรูปแบบต่างๆด้วยความละเอียด จากนั้นตกแต่งเป็นพานพุ่มให้สวยงาม สามารถนำไปเป็นของตกแต่ง หรือ ของที่ระลึกได้
ใช้เป็นของตกแแต่งบ้าน ของฝากของที่ระลึกในโอกาสต่างได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ นอหน่อคหกรรม
2นางสาว ปานนรี แก้ววงษ์คหกรรม
3นาง วันทิตา โพธิสารคหกรรม
4นาย พยุงศักดิ์ วันอุดมศิลปกรรม
5นาง เบญจวรรณ บุ้งทองอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุรักษ์ พุฒซ้ายปวช.
2นางสาว จงรัก ทองนาเพียงปวช.
3นาย ชินวัตร คูนันทะปวช.
4นาย ญาณวัตน์ ธรรมราชปวช.
5นาย ณัฐชัย นรปัญญาปวส.
6นาย เกรียงศักดิ์ ชากุลนาปวส.
7นาย จุลจักร ใจใสปวส.
8นางสาว เพลินพิศ แก้ววิลัยวงษ์ปวส.
9นางสาว ปนัดดา ชัยบุญทันปวส.
10นาย ครองภพ หนูเข็มปวส.