ประเภท :

บทคัดย่อ

Trun on switch air conditioner for a while. When the air compressor is working. It has the hot air from compressor which will impact with the stainless pieces,then the hot air will be danged direction to the clothes and make them dry withat faint smell

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Clothes hanger by hot air4.0 research objectives one to design and create clothes hanger by hot air 4.0
Benefits It is a device that allows drying of clothes in a limited area. Without the sun and the wind of nature.

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รุจิรดานันท์ พันกาฬสินธุ์อุตสาหกรรม
2นาง รักษิณากัญญ์ เบญญาบุณาพจน์อุตสาหกรรม
3นาย ธานี นภาลัยอุตสาหกรรม
4นางสาว กัญญารัตน์ สายทองอุตสาหกรรม
5นางสาว เบญจมาศ ผ่องไพศาลเสรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร์ พิมพ์ลาปวช.
2นาย วริทธิ์ อนุพันธุ์สลุลปวช.
3นาย ธาดา ชอบสระกลางปวช.
4นาย ธนภัทร วิทยานุกรณ์ปวช.
5นาย พัณณกร แก้วเข้มปวช.
6นาย ศรุต โรจนพรปวส.