เครื่องช่วยม้วนเทปพันท่อ

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการทำงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศต้องมีการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรวดเร็ว ความชำนาญความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการทำงาน และเชื่อใจในฝีมือช่าง ซึ่งการติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศนั้นในการทำงานนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานอยู่คือ การใช้เทปพันท่อแอร์ เพราะช่องระหว่างท่อแอร์กับผนังชิดกันมากซึ่งเทปพันท่อแอร์มีขนาดใหญ่ไม่สามารถพันท่อแอร์ที่อยู่ติดผนังได้ปัญหาการพันท่อแอร์ขณะที่มีช่องระหว่างท่อแอร์กับผนังชิดกันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะการพันท่อแอร์นั้นจะทำได้เมื่อมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเดินท่อแอร์เรียบร้อยแล้ว จึงต้องนำเทปพันท่อแอร์มาม้วนใหม่ด้วยมือให้มีขนาดเล็กลงตามที่ต้องการ และพอที่จะสามารถสอดเข้าช่องแคบๆได้ เพื่อที่จะใช้งานในงานที่มีช่องระหว่างท่อแอร์กับผนังชิดกันได้แต่การนำเทปพันท่อแอร์มาม้วนใหม่ด้วยมือจะค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เวลานาน และเทปม้วนใหม่ที่ม้วนด้วยมืออาจหลวมได้ ซึ่งจะทำให้พันท่อแอร์ได้ในระยะที่น้อยดังนั้นผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงคิดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยม้วนเทปพันท่อแอร์ เพื่อลดขนาดของเทปพันท่อแอร์ ให้เล็กเพื่อความสะดวกต่อการทำงาน และลดระยะเวลาการม้วนเทปพันท่อแอร์ หรือลดเวลาในการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เทปพันท่อที่ม้วนมาสามารถใช้งานในที่แคบได้
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้
สะดวกสะบายต่อการปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญชา แป้นมาอุตสาหกรรม
2นาย ไพฑูรย์ คล้ายนุชอุตสาหกรรม
3นาย วิสุทธิ์ จีนเพชรอุตสาหกรรม
4นาย สเวก พรหมเวียงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศักดิ์ เรืองภักดีปวส.
2นาย พชรพล โสประดิษฐ์ปวส.
3นาย อัครนิจ เหล่าจันทร์ปวส.