ชุดสาธิตเครื่องรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ wifi ด้วย smartphone

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศที่ร้อน ซึ่งต้นไม้ และพืชต่างๆ ต้องการน้ำ ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญ ต่อการเจริญเติบโตของพืช และปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้ม เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่นิยมของคนในสังคมใน ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้จัด ก็ได้้เล็งเห็นการประยุกต์ใช้การควบคุมระบบด้วย แอพพลิเคชั่น โดยนำมาเป็นตัว ประมวลผล สั่งการให้มีการรดน้ำ ต้น ไม้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้สมาร์โฟน สั่งการให้เครื่องรดน้ำต้นไม้ ทำงาน เพื่อส่งจ่ายน้ำ ไปยังต้นไม้นั่นเองและเมื่อทำการส่งจ่ายน้ำได้ถึงตามเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว เครื่องรดน้ำต้นไม้ ก็จะหยุดจ่ายน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สร้างสรรค์วัตกรรมใหม่/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ตามความสนใจของนักศึกษา ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ของตามความต้องการ ของสถานประกอบการ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคต
- พัฒนาระบบนวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต
- ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วีระศักดิ์ จันทร์นนท์อุตสาหกรรม
2นาย จรัญ เทียมทันอุตสาหกรรม
3นาย มงคล เกตวงษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พชรธรณ์ วัฒนาวารีกุลปวช.
2นาย กิตติศักดิ์ กิตติชัยวัฒนาปวช.
3นาย กันตพงศ์ วงศ์สถิตย์ปวช.
4นาย ธนโชติ จันทร์พรมปวช.
5นาย ศิวกรณ์ ผลรักษ์ปวช.
6นาย วรรณยุทธ แสงโคตรมาปวช.