บำบัดขา พาคุณเดิน สำหรับผู้ทำกายภาพ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยเดินใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัว การเดิน หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น อุปกรณ์ช่วยเดินแต่ละประเภทมีลักษณะทางกายภาพ ระดับการช่วยพยุงน้ำหนักตัว และข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินไปนานๆ หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเดินที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อผู้ป่วยได้ ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพจึงควรติดตามและประเมินผลของการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้อุปกรณ์ช่วยเดินมีความสูงที่เหมาะสม พอดีและปลอดภัย เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการเดินและลดผลกระทบในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเป็นเวลานานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“บำบัดขา พาคุณเดิน สำหรับทำกายภาพ” เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วย ยืน เดิน แบบ รับน้ำหนักตัวและสามารถพยุง ยืน เดิน ที่เรียกได้ว่า แข็งแรง และมีความมั่นคง เพราะการออกแบบให้มีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง 4 ขา ตัวอุปกรณ์น้ำหนัก ไม่มากนักและที่สำคัญ สามารถผับเก็บได้ ใช้ฝึก ยืน เดินได้ง่าย จึง เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี
1. ช่วยพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ช่วยลดปริมาณน้ำหนักตัวที่กระทำต่อขาและช่วยเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อ
3. ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเคลื่อนใหวและการทรงท่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุสรณ์ หมะเดสามัญ
2นาย เอกรัตน์ ทองจืดอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพงษ์ ส่งโสอุตสาหกรรม
4นาย ไซฟูลเล๊าะ อามาลอุตสาหกรรม
5นางสาว ปัทมา ผุดผ่องสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐิติยา บุญแท่นปวช.
2นางสาว มาริสา บุญเลิศปวช.
3นาย จารุกิตติ์ ทองแดงปวช.
4นาย บุญฤทธิ์ หลังหวาปวส.
5นาย นนทวัฒน์ มิตรช่วยรอดปวส.
6นาย กฤษฏา อิสโรปวส.
7นาย อัจฉรีย์ บินเตล็บปวส.
8นาย พงศกร รันคำภาปวส.
9นาย นริศ เส็นติหยะปวส.