สเปรย์ไทยไล่ยุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เพชรินทร์ กล่อมวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พรรณภาภรณ์ เม้าราษีสามัญ
3นาง จันจิรา คงสาครสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐทิตา อาจเทศปวช.
2นางสาว น้ำผึ้ง ปลอดโปร่งปวช.
3นางสาว อุทัย จงเจริญปวช.
4นางสาว นิพาพร จันทร์อุปถัมภ์ปวช.
5นางสาว มัจฉา คำฮ้อปวช.

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สเปรย์ไทยไล่ยุง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สร้างสรรค์ ค้นคว้าเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ประชาชนในชุมชนตำบลบ้านฆ้อง จำนวน 50 คน โดยการเลือกแบบซุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยไล่ยุง ประกอบด้วย มะกรูด 100 กรัม ตะไคร้ 50 กรัม สะระแหน่ 50 กรัม การบูร 50 กรัม กานพลู 20 กรัม และแอลกอฮอล์ 1 ลิตร การยอมรับของผู้บริโภคในภาพรวม พบว่าผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยไล่ยุง ได้การยอมรับจากผู้บริโภคในทุกด้าน และมีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยไล่ยุง ไม่ให้ยุงมารบกวน
2. ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
3. ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง