การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากปัญหาระหว่างการเพาะเลี้ยงปลากัด เช่น สีของปลากัดที่ยังคงไม่เป็นที่ต้องการ การเกิดแผลครีบกร่อน ส่งผลให้ปลากัดมีรูปร่างสีสันของครีบไม่สวยงามและเกิดการงอกทดแทนของครีบช้า ปัญหาเรื่องการขนส่งต้องแบ่งใส่ภาชนะ จึงได้มีการนำพืชสมุนไพรไพลมาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะหรือสารเคมี โดยใช้น้ำหมักใบไพลในการเร่งสีของปลากัดให้สวยงาม, การใช้สารสกัดจากดอกไพลเพื่อรักษาบาดแผลและเร่งการงอกของครีบปลากัด และการใช้สารสกัดจากเหง้าไพลในการสลบปลากัดในขณะเพาะเลี้ยงเพื่อปัองกันการกระทบสรีระของปลากัด โดยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลากัดซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและเกิดความยั่งยืนต่อการเพาะเลี้ยงปลากัดและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในส่วนของการวิจัยทดลองกับปลาสวยงามชนิดอื่น ๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากน้ำหมักใบไพลในการเร่งสีของปลากัดให้สวยงาม การใช้สารสกัดจากดอกไพลเพื่อรักษาบาดแผลและเร่งการงอกของครีบปลากัด
และการใช้สารสกัดจากเหง้าไพลในการสลบปลากัดในขณะเพาะเลี้ยงเพื่อปัองกันการกระทบสรีระของปลากัด
1. ใช้ในการเร่งสีของปลากัดให้สวยงาม, ใช้เพื่อรักษาบาดแผลและเร่งการงอกของครีบปลากัด, ใช้เพื่อสลบปลากัดในขณะเพาะเลี้ยงเพื่อปัองกันการกระทบสรีระของปลากัด
2. นำสารสกัดจากไพลไปใช้ประโยชน์ในสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ เช่น วงการปลาสวยงาม และลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิยรัตน์ เพชรรัตน์สามัญ
2นาย ราโชว์ ขาวชำนาญประมง
3นาย ประทีป สองแก้วประมง
4นาง พรเพ็ญ ขำเดชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิรินทร ทองชุมปวส.
2นางสาว ณัฐชานันท์ บุญธรรมปวส.
3นางสาว กนกวรรณ เจนสกุลไพศาลปวส.
4นาย บุญฤทธิ์ บุญแสงปวส.
5นาย อัคคพล ดวงภักดีปวส.
6นาย ธันวา อินทร์อ๋องปวส.