จักสานงานศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เบญจวรรณ บุ้งทองคหกรรม
2นาง รุจิรา บุญรักษาสามัญ
3นาย สมศักดิ์ นอหน่อคหกรรม
4นางสาว สโรชา ฟูร์นิเยร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาง สุวรรณา พรมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา สืบนอกปวช.
2นางสาว สุดธิดา แสงเพชรปวช.
3นางสาว ศิริภาพันธุ์ ขันติกุลปวช.
4นาย อนิรุทธ์ ศรีเชียงสาปวช.
5นาย วุฒิพงษ์ โปร่งมณีปวช.
6นาย รัฐพงษ์ น้อยสุวรรณปวช.
7นาง วราภรณ์ งอกงามปวส.
8นางสาว เจต ตาโยบาปวส.
9นางสาว สกาวเดือน หิรัญเกิดปวส.
10นาย เกรียงไกร วิเศษปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานจักสาน เป็นหนึ่งหัตถศิลป์โบราณ ที่อาศัยความชำนาญของช่าง และการสั่งสมประสบการณ์เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของภาคอีสานที่มีการประยุกต์งานจักสานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินตั้งแต่อดีต ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความงดงามของงานหัตถศิลป์จักสานนี้เอง จึงนำมาผสมผสานกับงานออกแบบและตัดเย็บกระเป๋า เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและยังคงมนต์เสน่ห์ของเมืองอุดรธานีไว้อย่างลงตัว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

งานจักสานไม้ไผ่ประณีตศิลป์มีความละเอียดอ่อน ความบางของเนื้อแผ่นไม้ไผ่เพียง 1 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียงกับแผ่นกระดาษนำมาขึ้นลวดลายอัตลักษณ์ไหบ้านเชียง มรดกโลกที่ยังไม่มีมาก่อน แล้วนำมาออกแบบเป็นของใช้ชุดผลิตภัณฑ์กระเป๋า ก่อให้เกิดอรรถรสแห่งความงามของงานหัตถศิลป์ชั้นสูง คู่ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป
สำหรับใช้สอยตามอรรถประโยชน์ของชิ้นงาน โดยควรเก็บรักษาให้ดีระวังเปียกชื้น ซึ่งเนื้อผ้ามีการผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีการสะท้อนน้ำ