Robot Eec Kabinburi

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาโรจน์ ซื่อสัตย์อุตสาหกรรม
2นาย เด่นศักดิ์ อินตาคำอุตสาหกรรม
3นาย คูณ บุตราชอุตสาหกรรม
4นาย ประพัทธ์พงศ์ ทากุอุตสาหกรรม
5นางสาว วันวิสา ชำนาญสวนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิชญ์สินี จันทร์จรัสสกุลปวช.
2นาย อภิสิทธิ์ ปฏิโยเกปวช.
3นาย อัมรินทร์ ภิรมย์ปวส.
4นาย คมเพชร โยธาพันธ์ปวส.
5นาย วุฒิชัย พลฤทธิ์ปวส.
6นาย อภิชาต แก้วจันดาปวส.
7นาย อานนท์ ทาไธสงค์ปวส.
8นาย ภาณุพันธ์ บรรณาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

Robot Eec Kabinburi ซึ่งสามารถบรรทึกน้ำหนักในการขนส่งมีจำนวนไม่เกิน 70 กิโลกรัม โดยมีหลักการทำงาน หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นแถมแม่เหล็กได้ หุ่นยนต์สามารถหยุดตามจุดที่ต้องการ และสามารถไปยังจุดต่อไปโดยการกดสวิตซ์เลือกจุดต่อไปตามที่ต้องการได้ หุ่นยนต์จะหยุดการเดินถ้ามีสิ่งกีดขวางจากด้านหน้าทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นแถมแม่เหล็กได้ หุ่นยนต์สามารถหยุดตามจุดที่ต้องการ และสามารถไปยังจุดต่อไปโดยการกดสวิตซ์เลือกจุดต่อไปตามที่ต้องการได้ หุ่นยนต์จะหยุดการเดินถ้ามีสิ่งกีดขวางจากด้านหน้าทันที
1. ได้ Robot Eec Kabinburi ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริง
2. สนองนโยบายของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา บริษัทสหพิบูล จำกัด วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ได้ต้นแบบ Robot Eec Kabinburi ที่สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผลิตจำหน่ายในเชิงธุรกิจ