กล่องโอโซน (Ozone Box)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จุฑานนท์ แสนจำหน่ายอุตสาหกรรม
2นาย อำนวยชัย มืดทัพไทยอุตสาหกรรม
3นาย อโนทัย รักการอุตสาหกรรม
4นางสาว กรฤดี สุขวัฒนะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เจษฎา เรืองสุขนิรันดร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนัธ ระดิ่งหินปวส.
2นาย ณัฐพล ชุ่มเมืองปวส.
3นาย ธนภัทร เย็นลับปวส.
4นางสาว อรทัย รัตนวงษาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกล่องโอโซน(Ozone Box) ในการผลิตก๊าซโอโซนและกำจัดแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นในไม่พึงประสงค์ในห้องเรียน ห้องในบ้านพักอาศัยทั่วไป และกำจัดเชื้อโรคภายในห้องตรวจ รักษาโรค ของสถานีอนามัย ตลอดจนโรงพยาบาล และเพื่อประเมินความพึงพอใจของกล่องโอโซน(Ozone Box) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ครู บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และแพทย์ พยาบาลในสถานีอนามัย พบว่าผู้ทดลองใช้ ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกล่องโอโซน(Ozone Box) ภาพรวมอยู่ในระดับมากคะแนน 3.74 และ พบว่าผู้ทดลองการประเมินความพึงพอใจจากการใช้กล่องโอโซน(Ozone Box) ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก คะแนน 4.06 จากการวิจัยในครั้งนี้กล่องโอโซน(Ozone Box) สามารถนำไปใช้ห้องเรียน บ้านพักอาศัยทั่วไป สถานีอนามัยและในโรงพยาบาล เพื่อใช้ดับกลิ่นและกำจัดแบคทีเรียได้ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะผู้วิจัยต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กล่องโอโซน(Ozone Box) จะทำงานด้วยการดูดอากาศภายในห้องมาผ่านหลอดผลิตก๊าซโอโซนที่อยู่ด้านในตัวเครื่อง และปล่อยอากาศที่มีก๊าซโอโซนผสมอยู่ไปกำจัดกลิ่น และเชื้อแบคทีเรียภายในห้อง
ประโยชน์เพื่อใช้ในการกำจัดแบคทีเรียในห้องเรียน ห้องพักอาศัย ห้องตรวจรักษาโรคของสถานีอนามัย ตลอดจนห้องในโรงพยาบาลอีกด้วย ไม่มีสารพิษตกค้าง สามารถผลิตก๊าซโอโซนจากอากาศทั่วไป และใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก