เจลล้างมือแอลกฮอล์จากตะลิงปลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลชนก สว่างกุลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ทัตพิชา ทับทิมอ่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราวรรณ เกิดฉายปวช.
2นาย เมธา วงษ์หาญปวช.
3นางสาว ศรินรัตน์ สนองคุณปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเราต้องออกไปสัมผัสกับมลภาวะและเชื้อแบคทีเรียโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อโรคได้เลย ซึ่งการติดเชื้อโรคและล้มป่วยนั้นมีโอกาสที่สูงมากที่จะเกิดขึ้น เพราะในชีวิตประจำวันของเราส่วนมากจะใช้มือในการดำรงชีวิต เช่น รับประทานอาหาร สัมผัสกับสิ่งของอื่นๆ การสัมผัสกับผู้คน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไปได้ในเบื้องต้น
2.สามารถทำความสะอาดมือได้โดยไม่ต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบ
3.ช่วยบำรุงมือในขณะทำความสะอาดได้
ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไปที่มือได้และบำรุงมือให้ชุ่มชื้นไม่แห้งเป็นขุยหรือระคางเคืองมือ อีกทั้งยังดับกลิ่นคาวได้อีกด้วย