อาหารวัวลดต้นทุนจากหญ้าเนเปียร์หมัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศศิพล จันทรารักษ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อนันต์ หอมใสยอุตสาหกรรม
4นาย พนม ดีดวงพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย พิทวัส เวชกามาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎาภรณ์ สีกาปวช.
2นาย สิรวิชญ์ คุณมีปวช.
3นาย ธนวัฒน์ งิ้วลายปวช.
4นาย ไตรภพ บุญทองปวช.
5นางสาว รุ่งอรุณ มานุชปวช.
6นาย นัฐพล ทองคำปวช.
7นางสาว วราภรณ์ บุญจันทร์ดาปวส.
8นางสาว กันตยา ศิริโสมปวส.
9นาย วราวุธ พันธเดชปวส.
10นางสาว ชุติกาญน์ นนทอุตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การเลี้ยงวัวให้เติบโตนั้น ก็มีหลากหลายวิธีการแตกต่างกันไป บ้างก็เลี้ยงแบบธรรมชาติ โดยการปล่อยแปลง บ้างก็เลี้ยงโดยการขังให้อยู่ในคอกหรือโรงเรือนแล้วให้อาหาร แบบนี้จะเรียกว่าวัวขุนเนื้อ ทั้งนี้การขายวัวนั้นจะคำนวณจากน้ำหนักตัวของวัว ทำให้การเลี้ยงวัวแบบขุนเนื้อจะได้ผลดีกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยแปลง เพราะใช้เวลาในการเลี้ยงน้อยกว่า อัตราการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อจะดีกว่า แต่ข้อเสียคือต้นทุนในการเลี้ยงวัวแบบขุนนั้นจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบปล่อยแปลง ทำให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการเลี้ยงของเกษตรกรเท่าไหร่นัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.อาหารวัวที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการต่อวัวครบถ้วน
1.เกษตรกรสามารถผลิตอาหารวัวลดต้นทุนจากหญ้าเนเปียร์หมักไว้ใช้เองได้
2.เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ในการเลี้ยงวัวของเกษตรกรได้