แจกันหัตถ์ศิลป์ลายทอง

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การจัดทำชิ้นงานแจกันหัตถศิลป์ลายทองจัดเป็นกรรมวิธีพิเศษที่ต้องอาศัยความชำนาญ ความสามารถเฉพาะ ต้องใช้เทคนิคของช่างแต่ละคนและต้องทุ่มเทปฏิบัติงาน ทั้งแรงกายและแรงใจอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความวิจิตรที่มีคุณค่า และเกิดความยอมรับในฝีมือการจัดทำชิ้นงาน 1.งานสลักดุน 2.งานสลักลวดลาย 3.งานฉลุลวดลาย และการนำงานลงรักปิดทองมาประกอบ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน ต่อแจกันหัตถศิลป์ลายทอง พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 7 ด้าน เท่ากับร้อยละ 4.59 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

๑. เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องการใช้ ผสมผสานลวดลายและเป็นการประยุกต์ลายเข้าด้วยกันในงานสลักดุน
๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เรื่องการทำงานสลักดุนและงานลงรักปิดทองมากขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการ เกี่ยวกับงานวิจัยผลิตภัณฑ์ สาขางานศิลปหัตถกรรมแก่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ
๔. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและผลิตเป็นสินค้าชุมชน
ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ห้องรับแขก ห้องทำงานและเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย น้อยทับทิมศิลปกรรม
2นาย ทศพร ถังมณีศิลปกรรม
3นางสาว ภูษณิศา ยูงทองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาง ภัคนา รัตนพงศ์สามัญ
5นาย เศกศักดิ์ ยอดศรีศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิรวรรณ จันทวิโรจน์ปวช.
2นาย พิพัฒน์ มานะจิตต์ปวช.
3นางสาว สุภชาดา มูสิการักษ์ปวช.
4นางสาว เบญจวรรณ เชิญทองปวช.
5นาย ธนัญชัย เบ้ามั่นปวส.
6นางสาว กัญญารัตน์ มากพาปวส.
7นางสาว เกศรินทร์ จงจิตปวส.