เครื่องชาร์จโทรศัพท์พลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรณ์แก้ว สอนเสนาอุตสาหกรรม
2นาย วรากร การะแสงอุตสาหกรรม
3นาย คณิชพนธ์ ปารีพันธ์อุตสาหกรรม
4นางสาว จันทร์สุดา เหล่าหาโคตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ผดุงศักดิ์ เหล่าหว้านปวช.
2นาย อิทธิพันธ์ กาวรรณธงปวช.
3นาย จาตุรนต์ สีหาเพศปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นวงจรชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ทำการออกแบบให้เซลล์แสงอาทิตย์สามารถทำงานควบคู่ไปกับวงจรเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่สำรองไฟเพื่อที่จะได้ประจุไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สำรองไฟไปชาร์จให้โทรศัพท์มือถือต่อไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือจากเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่แห้ง 12V วงจรแบตเตอรี่สำรองและวงจรชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ จากการทดลองพบว่า วงจรชาร์จแบตดังกล่าวสามารถทำงานได้จริงและสามารถนำไปประยุกใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆได้ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวชาร์จพลังงาน
2. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในที่ๆไม่มีไฟฟ้าได้ เช่น ชาร์จโทรศัพท์มืือถือที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์
1. สามารถชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 5โวลต์ ทุกชนิด เช่น แบตโทรศัพท์มือถือ
2. สามารถพกพได้สะดวกสบาย