ชุดเตือนภัยสำหรับที่พักอาศัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญวิทย์ โทมาอุตสาหกรรม
2นาย ณัฏฐ์ดนัย สินธุนาวาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหรัฐ ชาภักดีปวช.
2นาย เจษฎา บุญล้อมปวช.
3นาย ริน โซปวช.
4นาย พงศ์พัฒน์ ขนรกุลปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงทำให้ไม่มีเวลาในการระมัดระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในบ้าน ถึงแม้จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็อาจจะเกิดเหตุต่าง ๆ เช่น การเกิดแก๊สรั่ว การเกิดควันไฟ การเกิดไฟไหม้ ทำให้เกิดเหตุความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ดังนั้นผู้จัดทำจึงสร้างชุดเตือนภัยสำหรับที่พักอาศัย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยระบบนี้เป็นการแจ้งเตือนเจ้าของบ้าน ถึงแม้เจ้าของบ้านจะไม่อยู่ก็สามารถรับรู้ถึงสิ่ง ผิดปกติจากการแจ้งเตือนโดยการส่งสัญญาณเตือนโทรเข้าที่โทรศัพท์มือถือด้วย และข้อความทำให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพบุกรุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านได้
เตือนภัยจากแก๊สรั่วได้
เตือนภัยจากควันไฟได้
เตือนไฟไหม้ได้
เจ้าของบ้านสามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติจากการแจ้งเตือนโดยการส่งสัญญาณเตือนโทรเข้าที่โทรศัพท์มือถือด้วย และข้อความทำให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ได้