เครื่องควบคุมความชื้นในการเพาะปลูก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลักษขณา นามเหลาอุตสาหกรรม
2นาย อรรคพล ประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย นฤนาท ปะวัดสาอุตสาหกรรม
4นาย วัชรากร กฤษณาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกฤต บุญเต็มปวส.
2นาย จิรวัฒน์ นาฤทธิ์ปวส.
3นาย สุรเดช กาฬปักษีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีความต้องการทรัพยากรทางด้านต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านอาหาร ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเกษตร แต่แรงงานทางด้านการเกษตรมีจำนวนลดลงมาก อีกทั้งพื้นที่ทำการเกษตรนั้นลดลง เป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองและประชากรซึ่งไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรในยุคปัจจุบันปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ น้ำ ปุ๋ย แร่ธาตุต่างๆ แสง อุณหภูมิที่พอเหมาะและอากาศ ซึ่งพืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช ถ้าหากพืชได้รับปัจจัยดังกล่าวอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอไม่มากไม่น้อยจนเกินไปพืชก็จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้ปริมาณที่มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำงานของเครื่องควบคุมความชื่นในการเพราะปลูก สามารถสั่งการรดน้ำจากแอปพิเคชั่นและสามารถกำหนดค่าความชื่นจากแอปพิเคชั่นได้
- ได้เครื่องควบคุมความชื้นในการเพาะปลูกแบบพอเพียง สะดวก แม่นยำ ประหยัดแรงงานในการควบคุม
- ได้เครื่องควบคุมความชื้นในการเพาะปลูกที่สามารถนำไปต่อยอด เพื่อผลผลิตเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น