เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิดค้นเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงนำมาสู่รถตัดหญ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานง่ายได้ทุกสถานที่ ตัดหญ้าได้ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ไม่เสมอ ไม่ต้องใช้น้ำมัน ปลอดภัย ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน เสียงไม่ดังรบกวน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ลดโลกร้อนจากการใช้เครื่องยนต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่พลังงานสะอาดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆอันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ไม่ต้องใช้น้ำมัน ปลอดภัย ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน เสียงไม่ดังรบกวน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ลดโลกร้อนจากการใช้เครื่องยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงษ์ พูลบางยุงอุตสาหกรรม
2นาย มะยาลี แวนาฮะอุตสาหกรรม
3นาง ดนูนารถ แป้นมาอุตสาหกรรม
4นางสาว สุมิตรา เขาบางอุตสาหกรรม
5นาย ศรันญู เอนกพรหมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรศักดิ์ สกุลณาปวส.
2นาย ณัฐพงศ์ ภู่ระหงษ์ปวส.
3นาย อภิสิทธิ์ ดิเรกศรีปวส.