การพัฒนาสื่่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality ( AR)

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีARได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นด้วยเทคโนโลยี (AR)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จัดทำสื่อแนะนำวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นในรูปแบบหนังสือที่ใช้ร่วมกับApplication เข้ามาพัฒนาหรือต่อยอดโดยจะทำให้หนังสือAR มีความน่าสนใจและดึงดูด ตื่นเต้นในการเรียนรู้มากขึ้นโดยสามารถสร้างเป็นสามมิติ
ได้สร้างการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นด้วยเทคโนโลยี (AR) (Augmented Reality : AR)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัจฉรา ไทยบุญชุบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อารมรัตน์ สุดวิสัยสามัญ
3นาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง อรรชลี ชาญประไพรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง แอนนา ป่าสนธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จินตนา พรหมประดิษฐ์ปวส.
2นางสาว วนิดา ดวงสุวรรณ์ปวส.
3นางสาว สุภาพร ศรศิรปวส.
4นางสาว รุ่งอรุณ นาคโนนหันปวส.
5นางสาว ศิริมา ฤทธิ็์มหันต์ปวส.
6นางสาว ศิรินารถ ละมุลปวส.
7นางสาว นภัสกร วงศ์เครือใต้ปวส.
8นางสาว เมริษา สมคำแสงปวส.
9นางสาว จิราพร จันทนาปวส.
10นาย ณัฐพงษ์ พวงจิตรปวส.