ในปั่นไหมแบบใช้ไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิพงษ์ ท้าวนิลอุตสาหกรรม
2นาย ชัยณรงค์ กองศรีผิวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมภพ ศิลาศรีปวช.
2นางสาว สุธิดา พานสมันปวช.
3นาย ขจรศักดิ์ อินทะแสงปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการผลิตผ้าไหมและเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน แบ่งเบาภาระของคนและเป็นการเพิ่มผลผลิต ลดเวลาในการทำงานช่วยให้กระบวนการปั่นเส้นไหมเร็วขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระการใช้แรงงานคนในการปั่นไหมดังนั้น คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาโดยสร้างไนปั่นไหมระบบไฟฟ้าช่วยในการปั่นไนไหมได้เร็วขึ้น และได้เส้นไหมในการปั่นแต่ละครั้งมากขึ้น เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการทำผ้าไหมในชนบทอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เวลา 1 ชั่วโมงไนปั่นไหมแบบใช้ไฟฟ้า สามารถปั่นไหมได้ 1 กิโลกรัม ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการใช้มือปั่นแบบเดิมประมาน 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
1. แบ่งเบาภาระในการปั่นไหม
2. ลดระยะเวลาในกระบวนการปั่นไหม