ตู้ยาภาคสนาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จรูญ เกษสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นาย วันเฉลิม อาสนานิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฏฐวุฒิ ชัยชนะปวส.
2นาย อรรตพล วัจรินทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในสภาวะปรกติ การเก็บยาประเภทปฎิชีวณะจะไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิสูงๆ เนื่องจากเป็นยาประเภทที่มีเชื้อที่มีชีวิตจะต้องเก็บไว้ในที่เย็น เช่น เซรุ่ม ต่างๆ หรือยาประเภทไม่ต้องการความร้อน เพราะจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพในภาคสนามมีตู้หรือกล่องยาที่สามารถเก็บความเย็นได้ก็จะทำให้ยานั้นมีคุณภาพในการใช้งาน จึงได้คิดค้นว่าจะทำอย่างไรจึงจะเก็บยาประเภทที่กล่าวมาไดดีแม้ในภาคสนามหรือในที่ร่ม และออกแบบมาให้ใช้ได้กับแหลงจ่ายไฟหลายๆแบบ เช่น ไฟบ้าน โซล่าเซล อะแดปเตอร์ ไฟรถยนต์ ฯลฯ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นตู้ยาขนาดเล็กที่เก็บเวชภัณฑ์ได้ในภาคสนามมีอุณหภูมิต่ำเหมาะเก็บเวชภัณฑ์แต่ใช้ได้ในภาคสนามได้ดีมีแหล่งพลังานที่สามารถใช้ได้หลายอย่าง
- เก็บยาไว้ในที่เย็น และคลื่อนที่ไป-มาได้สะดวก
- เหมาะกับการดำเนินกิจกรรมพาคสนามได้ดี
- เลือกใช้พลังงานได้หลายรูปแบบ