เครื่องต้นแบบพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมผ่านสมาร์ทดีไวซ์กรณีศึกษาหมู่บ้านคลองหวายหมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรเวก เชื้อทองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง อุษณีย์ ชงสุวรรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย อรรถพล วิริยสกุลวัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรินทร์ ภูตะวันนะปวส.
2นาย ธนาคาร คำกาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นในการทำการเกษตรของชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืช เพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ์ดูน่ารับประทานและไม่มีร่องรอยการกัดแทะของหนู หรือแมลงต่างๆ โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้วเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการค้าจะต้องปลูกพืชผักที่ได้ราคาดีและปลูกจำนวนมาก โดยรายได้หลักส่วนใหญ่เกษตรกรมาจากการปลูกพืชทางการเกษตร ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลรักษาพืชผักอย่างดี เกษตรกรจึงเลือกใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อไม่ให้แมลงศัตรูพืชมากัดกินพืชผักสสวนครัว ส่งผลให้เกษตรกรรับสารเคมีจากยาฆ่าแมลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นหุ่นยนต์รถควบคุมผ่าน Smart Device ระยะการควบคุม 50 เมตร
2. พ่นได้นาน 5 นาที ต่อน้ำยา 1.2 ลิตร
3. วิ่งได้นาน 30 นาที ต่อการชาร์จแบตเต็มหนึ่งคลั้ง
4. วิ่งได้เฉพาะพื้นราบ
1.ประหยัดเวลาในการพ่นยาฆ่าแมลงในต่ละครั้ง
2. ลดต้นทุนจากการจ้างคนงาน
3. ลดปริมาณสารเคมียาฆ่าแมลงที่จะสามารถเข้าสู่ร่างกาย