เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยง

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปัจจุุบันนี้ต้องการความสะดวกสบายประกอบกับเทคโนโลยี่ทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน้ต เพราะอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่จำเป้นมากสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะการให้อาหารสัตว์เลี้ยงนั้น เมื่อเราไม่ได้อยู่บ้านจะไม่สามารถให้อาหารสัตว์ได้ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะนำความสะดวกสบายมาให้โดยการให้อาหารสัตว์เลี้ยงผ่านอินเตอร์เน้ตได้ในระยะไกล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสั่งการให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ในระยะไกลด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ต
1.สามารถสั่ง เปิด-ปิด เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงผ่านอินเตอร์เน็ตได้
2.อำนวยความสะดวก และใช้ประโยชน์จาก Smart Phone เพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิศักดิ์ ในทองอุตสาหกรรม
2นาย พยงค์ เมืองโคตรอุตสาหกรรม
3นาย สุริยกันต์ จันหอมอุตสาหกรรม
4นาย พรเพชร พรมสิทธฺ์อุตสาหกรรม
5นาย วุฒิเดช เอี่ยมสะอาดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จินต์จุฑา พนจะโป๊ะปวช.
2นางสาว ปิ่นสุดา อ่อนอาจปวช.
3นางสาว ศิริรัตน์ โพธิสารปวช.
4นาย พิเชษฐ ตามสมัยปวช.