เครื่องไถพรวนดินพลังงานแสงอาทิตย์ 4.0

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศของเรามีการทำเกษตรกรปลูกพืชไร่พืชสวนกันแพร่หลาย และขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประเทศ สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ทำให้ประชากรในวัยทำงานลดลง จึงมีการใช้รถไถและเครื่องทุนแรงหลายประเภท โดยส่วนใหญ่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนทำให้สิ้นเปลืองเงิน และยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอีกด้วย ดั้งนั้นเราจึงจัดทำเครื่องไถพรวนดินพลังงานธรรมชาติขึ้นมาเพื่อใช้งานแทนรถไถหรือเครื่องทุนแรงต่างๆที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนและทำงาน เครื่องไถพวนดินที่เราจัดทำขึ้นมานั้น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องไถพรวนดินพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การพรวนดิน การตัดหญ้า และอื่นๆ โดยรถไถมินิจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรรี่ แล้วส่งพลังงานไปที่มอเตอร์ ใบพัดจึงทำงานได้ โดยใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมการทำงาน
ช่วยทุ่นแรงลดภาวะโลกร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิชญาดา จันทรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. บุญเลิศ สรรเสริญอุตสาหกรรม
3นางสาว ปราณี มงคลสัจจาอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพร มะลิวัลย์อุตสาหกรรม
5นาย ไชยยา จันทาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาทิตย์ เซี่ยงว่องปวช.
2นาย ธีรภัทร พุธศรีปวช.
3นาย อนวัช ชูศิลป์ปวช.
4นาย กฤตภาส พิมรีปวช.
5นางสาว กนกพร สมบัติปวช.
6นางสาว จิตราภรณ์ สิงหราชปวช.
7นาย เจตน์ ทู้ลังปวช.
8นางสาว พัชรินทร์ สุมาวันปวช.
9นางสาว นฤมล คำนาปวช.
10นางสาว กัณถาพร จีนซิวปวช.