จุลินทรีสังเคราะห์แสง สำหรับบำบัดน้ำเสีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรรณสิทธิ์ ศรีแก้วอุตสาหกรรม
2นาย เอกภาณุ เปรมมณีอุตสาหกรรม
3นาย ธีรพงษ์ นามเดชอุตสาหกรรม
4นาย สรพงษ์ เปรมปรีดิ์อุตสาหกรรม
5นาย อนุรักษ์ เทียนรัตนะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนาภรณ์ ชูทองปวช.
2นางสาว พันพัสสา ภู่พิสิตปวช.
3นางสาว ฐาชุดา วานิชวรรณปวช.
4นาย อาทิตย์ ปรมัตตานนท์ปวช.
5นาย ณัฎฐ์นันตร์ สิงห์ทองปวช.
6นาย ภานุวัฒน์ สงวนพันธุ์ปวช.
7นาย ศุกล คำตาปวช.
8นางสาว ณัฐธิดา เจดีย์ปวส.
9นาย ธนวัฒน์ คำภูแก้วปวส.
10นาย อภิสิทธิ์ เจริญสลุงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการประเมินซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ด้านข้อกำหนดในการออกแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมด้านข้อกำหนดในการออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) ซึ่งเรื่องอื่น ๆ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัสดุที่ใช้บรรจุหาได้ง่ายที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) ความเหมาะสมในการบรรจุภัณฑ์ดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60 ) สามารถนำไปใช้ได้ลวดเร็วที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60 ) ความสะดวกในการนำไปใช้ มีระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.50 ) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40 )และความสะดวกในการเคลื่อนย้ายที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10 ) และด้านคุณภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับบำบัดน้ำเสีย ด้านข้อกำหนดของวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยรวมด้วยข้อกำหนดของวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน(ค่าเฉลี่ย = 3.76) ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา (ค่าเฉลี่ย = 3.50 ) เพื่อศึกษาหลักการนำไปใช้ของจุลินทรีย์ (ค่าเฉลี่ย = 3.30)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้บำบัดน้ำเสียในตู้ปลาสวยงามได้
1. ได้การขยายตัวของจุลินทรีย์ที่เหมาะสม
2. ได้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย