รถเข็น Shopping กึ่งอัตโนมัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

รถเข็น shopping ก่ึงอัตโนมัติ เป็นการนำเทคโนโลยีสมองกลผังตัวเข้ามาใช้ร่วมกับรถเข็น Shopping แบบธรรมดาเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้นำรถเข็นออกไปใช้ จะได้ไม่ต้องเข็นรถเข็นเม่ือนำสินค้าวางลงในรถ โดยรถเข็นจะใช้การจำสีเส้ือผู้นำรถออกมาใช้แทน และเม่ือผู้นำรถออกมาใช้จะเดินอยู่ด้านหน้ารถเข็น โดยเว้นระยะห่างจากรถ ประมาณ 60 เซนติเมตร เม่ือเราหยุดเดิน รถเข็นก็หยุดตาม และเม่ือเราเดิน รถเข็นก็เดินตาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของรถเข็น Shopping ก่ึงอัตโนมัติ เพ่ือเน้นความสะดวกสบายแก่ผู้นำรถเข็นไปใช้ใส่สินค้าต่าง ๆ โดยไม่ต้องเข็นรถอีกต่อไป สมองกลฝังตัวจะจดจำสีเสื้อและเดินตาม โดยเว้นระยะห่าง ประมาณ 60 เซนติเมตร
เพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้งาน รถเข็น Shopping ก่ึงอัตโนมัติ ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัศญาภรณ์ สุธิมณีกาญจ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ทวีชัย หวลถนอมอุตสาหกรรม
3นางสาว นิตยา ตะวันขึ้นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว วัชราภรณ์ ขันทเจริญเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัคจิรา กองแก้วปวช.
2นางสาว วิไลพร แซ่โค้วปวช.
3นางสาว อาภัสรา บุญมั้นปวช.
4นาย อนุสิทธิ์ อาจวิชัยปวช.
5นาย ปัณนทัตร สุมะโนปวช.
6นาย ภาณุพงศ์ สิงห์น้อยปวช.
7นาย ก้องเกียรติ บัวแก้วปวช.
8นาย ณัฐวุฒิ สุธรรมปวช.
9นาย วัฒนา มาตราชปวช.
10นาย สมบัติ ฮึมปวช.