อุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพงศ์ อับดุลเล๊าะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปรีชา อ่ำทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง กชพร ศุภโกศลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วรรณภา ตรากลางสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อารยา ทองผิวปวช.
2นาย เทิดศักดิ์ แสนเรียนปวช.
3นาย คณกร สักดีกุลปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชิ้นงานและทดสอบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความร้อนของร่างกายผู้ป่วยพร้อมทั้งรายงานสภาวะและแจ้งเตือนแบบไร้สาย ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ทราบในขณะที่ผู้ป่วยมีไข้ขึ้นสูง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทดลองคือ กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยที่นำอุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยไปใช้งานกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โดยวิธีสุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งใช้แบบสอบถามหาความพึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ซึ่งผลสรุปการวิจัย ในการใช้งานอุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดระดับความร้อนของร่างกายผู้ป่วย พร้อมทั้งรายงานสภาวะและแจ้งเตือนแบบไร้สาย ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ทราบในขณะที่ผู้ป่วยมีไข้ขึ้นสูง
1. ได้ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
2. สามารถนำไปใช้งานเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนให้กับผู้ดูแล ก่อนผู้ป่วยเกิดภาวะไข้ขึ้นสูง
3. ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมบูรณาการออกแบบความรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน