คุกกี้ขิง

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษากรรมวิธีการปักผ้าให้เกิดลวดลายและสีสันที่สวยงามบนผ้าทอพื้นเมืองคูบัวราชบุรีให้มีความแปลกใหม่ และประยุกต์ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น จาการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ผ้ามณีคูบัว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผ้ามณีคูบัวอยู่ในระดับมาก( = 4.07)เมื่อวิเคราะห์ประเด็นพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมารกที่สุด ได้แก่ลวดลาย ( = 4.58) ระดับมากได้แก่ รูปร่าง ( = 3.85) โทนสี( = 4.33) ความชอบโดยรวม( = 4.42) ระดับปานกลางคือประสิทธิภาพการใช้งาน( = 3.19)ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผ้ามณีคูบัว สามารถนำไปใช้ประโยขน์ได้หลากหลายและได้โทนสีที่ีสุภาพเรียบร้อย
ผ้ามณีคูบัว สามารถนำไปใช้ประโยขน์ได้หลากหลายและได้โทนสีที่ีสุภาพเรียบร้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จันจิรา คงสาครสามัญ
2นาย ธวัชชัย อินทเสนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลลดา จินดาประดับปวส.
2นางสาว ศิรินทิพย์ สราคำปวส.