High Tech Farm

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

High Tech Farm เป็นการนำโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมการทำงานของอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้บอร์ดอาดูโน่ (ARDUINO) ด้วยภาษาซีพลัสพลัส (C++) ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้เซนเซอร์ (DHT 22) การเปรียบเทียบค่าที่ตั้งไว้กรณีที่อุณหภูมิในโรงเรือนมากกว่าค่าที่โปรแกรมกำหนดพัดลมจะทำงานอัตโนมัติโดยดูดเอา ความร้อนออกเพื่อปรับอุณหภูมิในโรงเรือนให้เหมาะสมกรณีอุณหภูมิน้อยกว่าค่าที่โปรแกรมกำหนดไว้พัดลมจะหยุด ทำงานและถ้าค่าความชื้นน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ปั๊มจะทำงานเพื่อพ่นไอน้ำให้ความชื้นในโรงเรือนปริมาณความชื้นที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เครื่อง 1 เครื่องสามารถควบคุมได้จำนวน 4 โรงเรือน
- สั่งการทำงานด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
- สามารถตั้งค่าของอุณภูมิในแต่ละโรงเรือนได้ตามที่ต้องการไว้
- ชุดอุปกรณ์ใช้สลอด สามารถถอดประกอบ และเปลี่ยนได้ง่าย
1.สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องเข้าไปดูแลกระบวนการในโรงเรือน
2.สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้
3.การรดน้ำ เราสามารถตั้งความชื้นไว้โดยหัวสปริงเกอร์ของเครื่องจะทำงานอัตโนมัติตามความชื้นที่กำหนดไว้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จริยา พงษ์ศิริรักษ์อุตสาหกรรม
2นาย เอกลักษณ์ ภักดีอุตสาหกรรม
3นาย สันชัย สุขศรีพะเนาว์อุตสาหกรรม
4นาย ชัชวาล คำเพชรดีอุตสาหกรรม
5นางสาว จินดารัตน์ นันสัง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิธร ลิยี่เกปวส.
2นางสาว อาทิตยา นาคาปวส.
3นาย ไกรสร อาจสันเทียะปวส.
4นาย สุเมธ จันทร์ใหม่ปวส.
5นาย เด่นชัย สวัสดิผลปวส.
6นาย สงกรานต์ ในพิมายปวส.
7นาย ธีรภัทร์ ส่วนบุญปวส.
8นาย เมธา บุตรศรีภูมิปวส.