รถสามล้อพลังงานลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุ ชวนอาจอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย โชคชัย มิตรครบุรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธินนากร โลห์คำปวส.
2นาย สุเมธ เนตรภักดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกิฤตพลังงานในรูปแบบน้ำมันมีราคาแพงและประเทศไทยจะต้องนำเข้าพลังงานในรูปแบบน้ำมันจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมในวิกิฤตการณ์นี้ จึงทำให้ทุกประเทศกำลังมองหา พลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อนำมาชดเชยการใช้พลังงานในรูปแบบน้ำมันที่ดู เหมือนว่าจะปรับราคาสูงขึ้นไม่หยุด และต้องทำความเข้าใจว่าพลังงานในรูปแบบน้ำมันหรือแม้แต่ก๊าซธรรมชาติทั้ง LPG และ NGV ทั้งหมด เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปแต่พลังงานลมเป็นพลังงานที่สะอาด ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดจัดทำโครงการรถสามล้อพลังงานลม ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยประเทศลดการนำเข้าพลังงานในรูปแบบน้ำมันให้น้อยลง และช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อนรถสามล้อพลังงานลม
2 ใช้โครงสร้างของรถจักรยานเป็นโครงสร้างของรถสามล้อพลังงานลม
1 ได้รถสามล้อพลังงานลม
2 ได้รถต้นแบบในการพัฒนาเครื่องยนต์
3 ได้ช่วยประเทศลดการนำเข้าพลังงานในรูปแบบน้ำมันและลดปริมาณการใช้พลังงานใน รูปแบบน้ำมัน
4 ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
5 ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์รถสามล้อพลังงานลม