เครื่องดูดฝุ่น Cleanpan

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ดวงพร ราษฏร์เจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นพดล คำกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นวรัตน์ อุ่นเรือนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพรรษา อินมีปวส.
2นางสาว สุทธิดา สอนน้อยปวส.
3นางสาว สุธาทิพย์ รอดคำปวส.
4นางสาว วรรณภา โพธิ์สูงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่น Cleanpan มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นจากขวดน้ำพลาสติกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีราคาประหยัด สามารถใช้งานได้จริง เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากมีรายได้เสริม เพราะมีวิธีการทำง่าย อุปกรณ์ที่ใช้สามารถหาได้ง่าย และเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่มีราคาแพง การทำเครื่องดูดฝุ่นเป็นการนำขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ข้อบกพร่องของเครื่องดูดฝุ่น Cleanpan ด้านความแข็งแรงทนทานเพราะเครื่องดูดฝุ่นทำจากขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ทนต่อแรงกระแทก และแบตเตอรี่ที่ใช้มีระยะเวลาในการใช้งานค่อนข้างน้อยเพราะมีกำลังไฟไม่เพียงพอต่อมอเตอร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีประสิทธิภาพการดูดฝุ่นใกล้เคียงกับเครื่องดูดฝุ่นราคาแพง
ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วสามารถนำมาพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีราคาประหยัดทำเองได้และใช้งานได้จริง
สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว