แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ 4.0 สำหรับครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ แก้วพันธ์อุตสาหกรรม
2นาง มยุรี แก้วพันธ์อุตสาหกรรม
3นาง นฤมล แสงอาทิตย์อุตสาหกรรม
4นาย บุญธรรม กลิ่นเล็กอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรภัทร กลิ่นสุคนธ์ปวช.
2นาย ณภัทร พูลพัฒน์ปวช.
3นาย สหรัฐ รอดสินปวช.
4นาย ธนกฤต โออิฐปวส.
5นาย ปฏิภาณ เสือนวลปวส.
6นาย ทศพร บุตรเลิศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ เป็นการสร้างชุดปลูกผักแบบไร้ดิน (Hydroponics) ที่มีระบบการหมุนเวียนน้ำที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ มีระบบควบคุมการให้น้ำ และการพ่นหมอกแบบอัตโนมัติ โดยใช้ดารควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลการศึกษาพบว่าการชาร์จประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ลงสำรองไฟฟ้าในระบบได้นานถึง 18 วัน, ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก พบว่า ผักที่ได้รับการพ่นหมอกน้ำ จะมีน้ำหนักมากกว่าผักที่ไม่ได้รับการพ่นหมอกน้ำ 19.72 % และผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.20 – 5.00

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใชัปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ครั้งละ 44 ตัน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
2. มีระบบสำรองไฟฟ้าในการใช้งานนานถึง 18 วัน โดยไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าเลย
3. มีการควบคุมการหมุนเวียนน้ำและการพ่นหมอกน้ำแบบอัติโนมั้ติ โดยใช้การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้ มีความแม่นยำในการทำงานสูง
1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านค่าไฟฟ้า ทำให้สามารถปลูกผักที่มีราคาต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง ทำให้มีกำไรจากการขายผลผลิตได้มากขึ้น
2. สามารถนำแนวคิดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไปขยายระบบการปลูกผักแบบไร้ดิน (Hydroponics) ที่มีขนาดพื้นที่มากขึ้นได้